Wczytuję dane...
Reklamacje

Procedura reklamacji


1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem konsumenta, za niezgodność
produktu z umową.
2. W razie niezgodności produktu z umową konsument może żądać:
a. naprawy produktu lub
b. wymiany produktu.
3. Jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez
konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla
Sprzedawcy, Sprzedawca może:
a. wymienić produkt, gdy konsument żądał naprawy, lub
b. naprawić produkt, gdy konsument żądał wymiany.
4. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów
dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z
umową, a konsument może zgłosić żądanie obniżenia cena albo zwrotu ceny.
5. W razie stwierdzenia niezgodności produktu z umową, konsument może żądać
obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową;
b. Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową;
c. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca
próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
d. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez
uprzedniego skorzystania ze środków ochrony dot. wymiany lub
naprawienia produktu;
e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub
bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową, która istniała w
chwili dostarczenia produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili
dostarczenia produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową, jeśli konsument,
najpóźniej w chwili zawarcia umowy dostał wyraźną informację o tym, że
nabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem,
zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
8. Jeżeli usługa prowadzenia konta są niezgodne z umową, konsument może żądać
doprowadzenia do ich zgodności z umową.
9. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności opis ujawnionej niezgodności,
okoliczności oraz datę jej wystąpienia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub
informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się
do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamację
konsumenta z tytułu niezgodności produktu lub usługi prowadzenia konta z
umową rozpatrzymy jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż
14 dni.
10.W przypadku reklamacji, która nie dotyczy realizacji praw związanych z
niezgodnością produktu z umową należy zawrzeć opisać podstawę reklamacji
oraz okoliczności zdarzenia i jego datę. W tym przypadku rozpatrzymy
reklamację konsumenta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej
otrzymania.
11.Reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na
adresy i numery wskazane na początku Regulaminu.
12.Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego
konta w Sklepie lub poprzez podany przez Ciebie e-mail, a jeżeli te dane nie będą
nam znane - pisemnie na podany adres kontaktowy.
13.Produkty sprzedawane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną
przez ich producenta bądź dystrybutora. Sami nie udzielamy żadnej gwarancji na
jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Sklepu produkty.
14.W przypadku produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji,
możesz reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień
wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku będziesz reklamował
produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a my
będziemy tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.